Új-fordítás

Az idők során több bibliai részt is használnom kellett nyomtatásban. Teológiai tanulmányok során, hittanos gyermekek versenyre való felkészítésekor és hasonló alkalmakkor egy-egy részt úgy formáztam meg, ahogy az a nyomtatott szentírásban is már közismert.

Azzal a szándékkal, hogy ha újra szükség volna rájuk, s azzal, hogy ezt mások is használhassák, az alábbi hivatkozásokra kattintva a már elkészült részekhez férhet hozzá, aki szeretné. (Mivel hibák itt is előfordulhatnak, az “éles bevetés” előtt célszerű azért egy nyomtatott bibliával is összevetni az itteni anyagot!)

Ha te is rendelkezel olyan anyaggal, ami itt még nem elérhető, szeretettel veszem, ha segíted munkánkat!
A Biblia könyveinek neveire kattints a szöveg eléréséhez! Ahol a könyv neve még nem kattintható, ahhoz a könyvhöz még nem készült el a szerkesztett szöveg, vagy csak bizonyos fejezetek elérhetőek, ez esetben a fejezetszám(ok) kattinthatóak:

ÓSZÖVETSÉG

 • Mózes első könyve (1-18. fejezet)
 • Mózes második könyve
 • Mózes harmadik könyve
 • Mózes negyedik könyve
 • Mózes ötödik könyve
 • Józsué könyve
 • A bírák könyve
 • Ruth könyve
 • Sámuel első könyve
 • Sámuel második könyve
 • A királyok első könyve
 • A királyok második könyve
 • A krónikák első könyve
 • A krónikák második könyve
 • Ezsdrás könyve
 • Nehémiás könyve
 • Eszter könyve
 • Jób könyve
 • A zsoltárok könyve
 • A példabeszédek könyve
 • A prédikátor könyve
 • Énekek éneke
 • Ézsaiás próféta könyve
 • Jeremiás próféta könyve
 • Jeremiás siralmai
 • Ezékiel próféta könyve
 • Dániel próféta könyve
 • Hóseás próféta könyve
 • Jóel próféta könyve
 • Ámósz próféta könyve
 • Abdiás próféta könyve
 • Jónás próféta könyve
 • Mikeás próféta könyve
 • Náhum próféta könyve
 • Habakuk próféta könyve
 • Zofóniás próféta könyve
 • Haggeus próféta könyve
 • Zakariás próféta könyve
 • Malakiás próféta könyve

ÚJSZÖVETSÉG

 • Máté evangéliuma
 • Márk evangéliuma
 • Lukács evangéliuma
 • János evangéliuma
 • Az apostolok cselekedetei
 • Pál levele a rómaiakhoz
 • Pál első levele a korinthusiakhoz
 • Pál második levele a korinthusiakhoz
 • Pál levele a galatákhoz (Egyelőre a Károli fordítás)
 • Pál levele az efezusiakhoz
 • Pál levele a filippiekhez
 • Pál levele a kolosséiakhoz
 • Pál első levele a thesszalonikaiakhoz
 • Pál második levele a thesszalonikaiakhoz
 • Pál első levele Timóteushoz
 • Pál második levele Timóteushoz
 • Pál levele Tituszhoz
 • Pál levele Filemonhoz
 • A zsidókhoz írt levél
 • Jakab levele
 • Péter első levele
 • Péter második levele
 • János első levele
 • János második levele
 • János harmadik levele
 • Júdás levele
 • A jelenések könyve